Produktion och miljö - Iggesunds bruk

Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren vid Iggesunds bruk. Uppgifterna inkluderar även verksamheten vid Strömsbruk. 

Produktion och miljö 2017   2016  2015 2014 2013
Iggesunds bruk,
Produktion, 1 000 ton
         
Kartong 327  329 308   299 307
Marknadsmassa 54  56 56   67 50
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub1) 1,65  1,66  1,55  1,58 1,23
Vattenanvändning, milj m3 38,5  37,5  33,7  37,4  35,6
Plastgranulat/folieringsmaterial 2,9  2,6  2,5  2,1  2,6
Kemikalier2)) 80,2  82,4  68,7  67,1  69,0
Fyllmedel, pigment2) 47,3 46,5   44.0  43,1  44,1
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från
returlutar, bark och vedrester
2 434  2 522  2 365  2 424  2 265
Fossila bränslen 105 105   73  40 254
Elenergi, GWh          
Produktion vid bruk 256  347  289  256  304
Utsläpp till luft          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S), ton 33 33   45  44  69
Kväveoxider, ton 586 611   539  525  568
Stoft, ton 26  31  40  20  35
Fossil koldioxid, 1 000 ton 24,0  26,7  17,7  10,0  69,1
Biogen koldioxid, 1 000 ton 811  884  793  812  714
Utsläpp till vatten          
COD, (organisk substans), 1 000 ton  4,8  4,8  5,8  5,3 4,5
Suspenderade ämnen, ton 813  975  1 157  932  812
AOX, (klorerad organisk substans), ton 46,3  50,2  55,2  50,8  45,7
Kväve, ton 53  59  77  74  67
Fosfor, ton 4,1  4,1  8,9  5,9  5,1
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, internt/externt  252  250  212  226 1943)
Nyttiggjort eller till återvinning3) 70 84 57 65 77
Avfall, 1 000 ton          
Tallolja, 1 000 ton4) 14  12,8 11,9 13,2 13,0
Farligt5) 1,1 1,3   0,8  0,4 0,9 
Deponerat (vått) 1,8  0,1  0,2  0,1  0,2
Energileveranser           
Värmeenergi, GWh6) 125  113  119  115  103

 

 1. För koncernen är virkesförbrukningen beräknad netto med hänsyn till interna leveranser av flis från Iggesunds sågverk till Iggesunds bruk.
 2. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 120 400 ton och för fyllmedel och pigment 61 900 ton.
 3. Biprodukter nyttjade bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för tillverkning av jordprodukter.

 4. För leverans till kemikalieindustrin.
 5. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vid Skärnäs Terminal omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnen. För 2017 uppgick mängden av detta avfall till 221 ton (är inte inkluderat i uppgiften).
 6. Värmenergi från Iggesunds bruk levereras till det närliggande Iggesunds sågverk (121 GWh). Värmeenergi levereras också till närliggande samhälles fjärrvärmenät (4,7 GWh).
}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

 • Holmen.com
 • Personal data
 • Cookies
 • MyPages
 • Skriv ut

© Iggesund 2019