Produktion och miljö - Iggesunds bruk

Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren vid Iggesunds bruk. Uppgifterna inkluderar även verksamheten vid Strömsbruk. 

Produktion och miljö   2016  2015 2014  2013 2012
Intern råvaruanskaffning (Holmen)          
Skörd av egen skog, 1 000 m3fub   2 986 3 213  3 297  3 465  3 211
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft GWh   1 079 1 441   1 113  1 041   1 343
Iggesunds bruk,
Produktion, 1 000 ton
         
Kartong  329 308   299 307   325
Marknadsmassa  56 56   67 50   35
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub1)  1,66  1,55  1,58 1,23   1,44
Vattenanvändning, milj m3  37,5  33,7  37,4  35,6   33,0
Plastgranulat/folieringsmaterial  2,6  2,5  2,1  2,6   2,3
Kemikalier2)  82,4  68,7  67,1  69,0   72,6
Fyllmedel, pigment2) 46,5   44.0  43,1  44,1   41,5
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från
returlutar, bark och vedrester
 2 522  2 365  2 424  2 265    2 064
Fossila bränslen 105   73  40 254   333
Elenergi, GWh          
Produktion vid bruk  347  289  256  304   237
Inköpt 130   169  210  155   225
Utsläpp till luft, ton          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S) 33   45  44  69   102
Kväveoxider 611   539  525  568   613
Stoft  31  40  20  35   75
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil  26,7  17,7  10,0  69,1     90,2
- Biogen  884  793  812  714   720
Utsläpp till vatten, ton           
COD, (organisk substans), 1 000 ton   4,8  5,8  5,3 4,5   4,5
Suspenderade ämnen  975  1 157  932  812   854
AOX, (klorerad organisk substans)  50,2  55,2  50,8  45,7   45,7
Kväve  59  77  74  67   70
Fosfor  4,1  8,9  5,9  5,1   4,4
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, internt/externt   250  212  226 1943) -
Avfall, 1 000 ton          
Nyttiggjort eller till återvinning  84  57  65 773) -
Tallolja, 1 000 ton4)  12,8 11,9 13,2 13,0 12,3
Farligt5) 1,3   0,8  0,4 0,9    0,7
Deponerat (vått)  0,1  0,2  0,1  0,2   0,2
Energileveranser           
Värmeenergi, GWh   113  119  115  103   107

 

  1. För koncernen är virkesförbrukningen beräknad netto med hänsyn till interna leveranser av flis från Iggesunds sågverk till Iggesunds bruk.
  2. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 121 260 ton och för fyllmedel och pigment 60 930 ton.
  3. Ny uppgift från 2013.
  4. För leverans till kemikalieindustrin.
  5. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. Vid Skärnäs Terminal omhändertas oljehaltigt avfall från båtar som angör hamnen. För 2016 uppgick mängden av detta avfall till 221 ton (är inte inkluderat i uppgiften).

 

 

 

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Skriv ut

© Iggesund 2018