Inledning

Iggesund Paperboard tillverkar kartongprodukter i Iggesund i Sverige och Workington i England och plastextruderar och laminerar denna kartong i Strömsbruk i Sverige. Man har tillverkat kartong i dessa fabriker i närmare hundra år vilket ger en tradition och hög hantverksskicklighet.

Ett ton kartong med kunskap på köpet

För att uppnå bästa tänkbara resultat i tryckpressen eller förpackningstillverkning behövs inte bara ett högklassigt basmaterial utan också kunskaper om hur man kan använda det på bästa tänkbara sätt. Designers, förpackningsingenjörer och tryckare bidrar alla med sina specifika kunskaper och erfarenheter för att hjälpa till att optimera produktens egenskaper och funktion under sin livscykel. Just därför krävs också praktisk kunskap om kartongens speciella egenskaper.

Under några årtionden har Iggesund Paperboard systematiskt samlat och tillhandahållit Iggesunds Ankarmaterial, en omfattande kunskapsbank, för att underlätta kundens möjligheter att få ut mesta möjliga av både Invercote och Incada i alla sammanhang.

Företaget

All Iggesund Paperboards försäljning i Europa samordnas vid säljkontoret i Amsterdam. Vi har också säljkontor i Singapore, Hong Kong och USA, samt i Iggesund. Vi har anpassat personal, teknologi och system efter våra kunders prioriteringar och erbjuder fullständig kommersiell och teknisk kundsupport. Kundernas behov utvecklas ständigt och marknadsförhållandena ändras fortlöpande. Vår service bygger på några enkla principer:

 • Lokala säljare och tekniker på alla marknader.
 • innesäljare i Amsterdam som talar kundens språk.
 • Arkningsstationer nära våra huvudmarknader och på bruken, säkerställer en snabb leverans av små beställningar.
 • Distributionscentraler nära våra kunder.
 • Ett omfattande nätverk av grossister som alternativ till beställningar från fabrik.


Produktfamiljerna

Vårt mål är att erbjuda kartong baserad på jungfrulig fiber som möter kraven från kunder, konsumenter och myndigheter. Vårt produktutbud består av Invercote och Incada. De kan också erhållas extruderade eller laminerade med olika plaster och folier.

Kvalitetssäkring

Vi har implementerat kvalitetssäkringssystem för att upprätthålla vår produktkvalitet och möte kundernas behov och förväntningar. Vid bruken har vi certifierade kvalitetssäkringssystem i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Dessa system finns dokumenterade i våra kvalitetsmanualer och tillgängliga för våra kunders kvalitetsrevisioner.

Produktspecifikationer och kontrakt är viktiga för att säkerställa de överenskommelser vi har med våra kunder, för att möta behovet av en klar förståelse av produktkvalitet och -säkerhet.

Ackrediterat laboratorium

Vårt laboratorium för sensoriska och kemiska analyser är ackrediterat för sensoriska mätningar av den svenska ackrediteringsmyndigheten, Swedac. Detta garanterar att testerna utförs objektivt under användning av godkända och utvärderade metoder. Laboratoriet utför sensoriska analyser med statistisk kalibrering och kemiska analyser med hjälp av en gaskromatograf med luktdetektor och masspektometri. Det har unik utrustning för att ta gasprover vid rumstemperatur och har utvecklat metoder för att möta effekterna av lukt på förpackningsmaterial och migration. Laboratoriets kapacitet används fortlöpande för att säkerställa lukt och smakneutralieteten hos råmaterialen och baskartongen. Det används ofta av andra företag vid undersökningar av lukt och smakproblem.

Ackrediteringsnummer: 1740 ISO/IEC 17025

Produktsäkerhet

Grundidén med att förpacka är att bevara hygien och kvalitet hos den förpackade produkten. Vi styr produktionen av massa och kartong på ett sådant sätt att vi kan leverera kartongprodukter som uppfyller gällande normer för hygien, lukt, smak och barriärfunktioner. Vi använder endast material som är väl beprövade för sitt ändamål. Våra produkter uppfyller gällande krav på produktsäkerhet enligt vad som definieras i olika länders produktsäkerhetsbestämmelser. För att veta att vi erbjuder rätt produkt och produktsäkerhetsinformation måste vi känna till den avsedda slutliga tillämpningen.

Skulle tillämpningarna kräva certifikat för produktsäkerheten, eller om ytterligare information behövs, vänligen kontakta den lokala funktionen för teknisk service.

Långsiktigt miljöarbete

Förpackningar i allmänhet, liksom kartong och kartongtillverkning, är föremål för intresse ur miljösynpunkt. Våra produkters inverkan på miljön är en viktig fråga för oss. Det ansvar vi har som kartongtillverkare tar vi på största allvar och tillämpar därför en helhetssyn på miljöpåverkan som inbegriper hela produktionskedjan från anskaffning av råmaterial genom hela tillverkningsprocessen.

Alla bruk har miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001. Holmens skogsbruk är godkänt enligt FSC®1) och PEFC 2) -standarden lika väl som certifierad enligt ISO 14001. Båda bruken har spårbarhetscertifikat, i enlighet med FSC och Iggesunds Bruk har dessutom ett i enlighet med PEFC. Detta möjliggör att våra certifierade kunder kan bli en del av kedjan.

Vårt mål är att våra processer ska uppfylla befintliga miljögränsvärden med goda säkerhetsmarginaler, och vi garanterar att våra produkter är säkra att hantera och använda. Båda bruken drivs i enlighet med energiledningssystemet, standard ISO 50001.

I vissa länder har förpackningsavfall och utrymmesbristen på soptipparna blivit en stor miljöfråga. Sedan länge har använt papper och kartong varit lätt att återvinna - både som råvara till returfiberprodukter och i ökande utsträckning för energiåtervinning i stället för fossila bränslen. Iggesund använder bioenergi i mycket stor utstäckning och har implementerat åtgärder för att ytterligare minska användningen av fossila bränslen och därigenom minskat utsläppen av fossil koldioxid.

Kartong har ett lågt kolspår (carbon footprint) jämfört med andra förpackningsmaterial. Råvaran, timret, skördas från brukade skogar som tar upp koldioxid och avger syre. Då det ännu inte finns några gemensamma metoder för att mäta kolspåren, avstår vi från att nämna några siffror.

Läs mer om miljöfrågor i skriften Kartong - på Iggesunds vis och om vårt sociala, finansiella och miljömässiga ansvarstagande i Holmen och omvärlden (www.holmen.com).

Certifieringar
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Spårbarhetscertifikat i enlighet med FSC®
Spårbarhetscertifikat i enlighet med PEFC
Energiledningssystem standard ISO 50001
Swedac ackrediteringsnummer 1740 ISO/IEC 17025


Kunskapsmaterial

Produktkatalogen ingår i Iggesund Anchor Material, ett kunskapsmaterial som omfattar följande publikationer:

 • Kartonghandboken
 • Produktkatalogen
 • Kartong – på Iggesunds vis
 • Grafiska handboken
 • iggesund.com


Produktkatalogen
innehåller

 • beskrivning av och tekniska data för våra kartongprodukter
 • allmän teknisk information om kartongens hantering, kvalitetssäkring, produktsäkerhet, miljöinformation och terminologi.


Syfte

Syftet med kunskapsmaterialet Iggesund Anchor Material är att hjälpa dem som specificerar, väljer, trycker, bearbetar eller använder kartong. I detta paket finns förhoppningsvis information som både den erfarne och mindre erfarne kartonganvändaren har nytta av.

Kartonghandboken innehåller information om:

 • riktlinjer för valet av kartong
 • kartongens utseendemässiga och funktionella egenskaper och deras inbördes förhållanden
 • konverteringsmetoder för kartong och de möjligheter/krav som dessa ställer på kartongegenskaperna.


Kartong – på Iggesunds vis
innehåller grundläggande fakta om Invercote och Incada, Iggesunds produktionsenheter, tillverkningsprocess och fördelarna med dessa som kommer kunderna till del, samt information om affärsprinciper, kundstöd och service.

Grafiska Handboken förmedlar grundläggande kunskap till både formgivare och tryckare om kartong och dess möjligheter och om skillnaderna mellan att använda kartong och papper för grafisk produktion.

Informationen i Iggesund Anchor Material är korrekt vid utgivningstillfället. Den uppdateras vid behov, som ett led i åtagandet om fortlöpande produktutveckling från Iggesund Paperboard.

 

Klicka för att förstora bilden.

Telefonnummer för våra kunder:

Europa
Kostnadsfritt nummer för förpackning och grafiskt: +800 50 100 300
Tobak +800 50 100 200
Detta nummer fungerar i de flesta länder från fasta telefoner, från mobiltelefon beror det på operatör. Skulle ovanstående nummer inte kunna nås, finns kontaktdetaljer för respektive region och användnings­område på www.iggesund.com, annars går det bra att ringa närmaste växelnummer.
Bulgarien
00800 1103 100
Grekland
00800 3122 0765
Portugal
707 919 991
Spanien
900 9931 36
Hong Kong
852 2516 6760
Singapore
65 6392 6811
Taiwan
00 800 6392 6811
USA
888-229 08 30

Växelnummer:


Iggesund Paperboard Europe, Amsterdam, Nederländerna
+31 20 655 9200
Iggesund Paperboard Asia
Hong Kong
+852 2516 0250
Singapore
+65 6392 8600
Iggesund Paperboard Inc., Lyndhurst, USA
+1 201 804 99 77
Iggesund Paperboard, Iggesund, Sverige
+46 650 280 00
Iggesund Paperboard, Workington, Storbritannien
+44 1900 601 000

 

Black figures are best grown from green assets

Our approach to sustainability is one of care – for the environment, for our people and the people we come in contact with.

We also relate sustainability to business; both to our own and to our customers'.

We believe that black figures are best grown from green assets and that sustainability only can be approached with a long term perspective and a holistic view.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

 • Holmen.com
 • Cookies
 • MyPages
 • Personal data
 • Skriv ut

© Iggesund 2019