Folie- och filmlaminat

För att uppnå specifika egenskaper kan våra kartongprodukter kombineras med adderade egenskaper såsom plaster, filmer, folie och ytterligare lager kartong. Varje sådan adderad egenskap finns beskriven på egna produktblad. Vid behov studera dessa, kartongproduktens och den adderade egenskapens produktblad, tillsammans.

Iggesund Paperboard besitter en bred kompetens från utveckling av förpackningslösningar och har en gedigen kunskap om hur material kan kombineras. Denna kompetens och kunskap finns till hjälp för att, tillsammans med kunder och andra intressenter, komma fram till en bra helhetslösning för ett förpackningsmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv.

Förutom de adderade egenskaper som presenteras i produktkatalogen finns ett antal kundspecifika lösningar och exempel på möjliga materialkombinationer, vilka presenteras i speciella provböcker. Kontakta er Iggesund Paperboard representant för mer information. Genom att använda kartong som bärare, kan mängden plast reduceras till ungefär en femtedel av vad som krävs för en motsvarande förpackning gjord av enbart plast.

Allmänna egenskaper

Trycksida

I de allra flesta fall eftersträvas en jämn och slät trycksida. Våra kartongprodukters höga ytjämnhet är en nödvändig parameter för att åstadkomma detta. En annan viktigt parameter är kvaliteten på våra högglansiga valsar som används för att kyla ned de varma plastfilmerna och samtidigt formge dessa. En tredje parameter är mängden plast, generellt gäller ju mer plast desto jämnare och slätare yta. För att uppnå god färgvidhäftning måste ytan förändras kemiskt, på plastbelagda ytor sker det genom en s.k. koronabehandling. Trycksidan på film- och folielaminat har andra typer av ytbehandlingar, endera en kemisk ytbehandling eller en NC (Nitro Cellulosa) lack. För att trycka på icke absorberande ytor (plast, film eller folie) krävs speciella tryckfärger. Rådgör mer er lokala färgleverantör.

Motsida

Kartongprodukternas motsidor är ofta obestrukna eftersom kraven på tryckbarhet är små, endast några får produkter har en bestruken motsida. Av samma skäl är den plastbelagda kartongens motsida sällan jämn och slät, utan format matt. Denna matta struktur uppnås genom att forma den varma plastfilmen mot en s.k. NSO vals (Non-Set-Off). Ytan har, förutom vad namnet avslöjar (ingen färg set-off i stapling efter tryck), syftet att underlätta matning i tryckpress och stans- och bigningsmaskiner. Ytans struktur tillåter nämligen luft mellan arken vilket minimerar risken för blockning. För att få maximal effekt av valsen rekommenderas en plastytvikt inte mindre än 15 g/m². För att kallimmer ska fästa mot plasten måste ytans kemiska beskaffenhet förändras, det sker genom en s.k. koronabehandling.

Koronabehandling

Effekten av koronabehandlingen är känslig och kan enkelt skadas mekaniskt om man är oförsiktig. Andra faktorer som påverkar behandlingen är lagringstid och hantering. Vår rekommendation är därför att färdigbearbeta kartongprodukter med adderade egenskaper senast sex månader efter tillverkning. Kemiska ytbehandlingar och NC lacker är också känsliga för mekaniska skador, lagring och hantering, men inte lika fullt som koronabehandlade ytor.

Lagring

När kartongprodukter med adderade egenskaper är färdigbearbetade packas de i ett fukttätt pall- eller rullemballage. Emballaget ger ett tillfredsställande skydd mot fuktväxlingar så länge det lämnas intakt. Sker lagring i omväxlande kalla och varma lagerytrymmen måste det konditioneras med emballaget på, innan användning. Kartongprodukter med adderade egenskaper bör, för att undvika blockning, inte staplas mer än två på höjd. Om koronabehandlingen skadats kan det medföra sämre tryckfärgsvidhäftning. Eftersom koronabehandlingen påverkas av hanterings- och lagringförhållandena rekommenderar vi att materialet används senast sex månader efter tillverkningen.

Barriärer

FFör att skydda den förpackade varan tillika kartongprodukten från den förpackade varan eller omgivningen, adderas olika barriärer till kartong. Oftast är det någon form av fukt- och/eller fettbarriär som önskas men också barriär mot olika gaser (syrgas, koldioxid) och aromer finns med i många kravlistor. Förpackningens konstruktion och dess förslutningar är i många fall den begränsande faktorn för en förpacknings totala barriärfunktion.

När varan väl är packad och befinner sig i distributionskedjan är det många andra faktorer som påverkar hållbarhetstiden, t.ex.:

 • Förpackningens totala renlighetsgrad
 • Förpackningens fyllnadsgrad
 • Den förpackade produktens exponerade yta
 • Atmosfären inne i förpackningen
 • Produktens kemiska egenskaper
 • Lagringsförhållanden

För att välja en plastbeläggning med den lämpligaste skyddsbarriären för en viss applikation bör man dra lärdom av tidigare liknande förpackningslösningar, lyssna på användarens krav och jämföra detta med tillgängliga plasters barriäregenskaper. Typvärden för våra vanligaste plastbeläggningar testas enligt ASTM F-1249/ DIN 53122 (vattenångpermeabilitet) och ASTM D-3985/ DIN 53380 (syrgaspermeabilitet).

Typiska barriärvärden

"Barriär"Ytvikt (g/m²)Vattenångepermeabilitet (g/m²/24 h)Syrgaspermeabilitet (cm³/m²/24 h/atm)
    23°C, 50% RH 38°C, 90% RH 23°C, 50% RH 38°C, 90% RH
Metalprint 29 16 65 110 150
Aluprint 36 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Alubarrier/Aluvision 57 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

 

Elegant beverage cups

How elegant can a beverage cup made of a paper material be? Paper cups can range from being simple, white and anonymous to being heat-resistant and brand carriers. Everything depends on what construction, material and level of converting you want to use.

We wanted to test the limits of what is possible and decided to create a large cup with a double-walled construction that is fairly common on the market.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

 • Holmen.com
 • Cookies
 • MyPages
 • Personal data
 • Skriv ut

© Iggesund 2019