Allmän teknisk information

Hur testas kartong? Vilka EU direktiv handlar om kartong? Vilka typer av pallar kan kartongen levereras på?

Allmän teknisk information innehåller uppgifter ägnade att ge kunden en god allmän inblick i allt från tester till leveranssätt, och denna kunskap kan ha stor betydelse både för produktivitet och funktion.

Informationen innehåller en översikt av olika sorters kartong och råd för hur kartongmaterialet bör hanteras före användning. Vi hoppas att dessa rekommendationer och råd gör det enklare att använda Invercote och Incada.

På www.iggesund.com tillhandahåller vi Iggesund Anchor Material, ett informationsmaterial som är sökbart och tillgängligt för alla som vill veta mer om de tekniska och estetiska aspekterna av kartong.

Allmän Teknisk Information
- Hantering av kartong
- Toleranser för ark och rullar
- Rullskarvar
- Pallar för arkleveranser
- Terminologi
- Provningsmetoder
- Produkter och användning

Hantering av kartong

Det är mycket viktigt att kartongen hanteras rätt om man ska uppnå bästa resultat vid tryckning, bearbetning och vid användning. Därför rekommenderar Iggesund Paperboard att följande anvisningar tillämpas vid tryckning, bearbetning och användning av kartong.

Rekommendationer till tryckare/konverterare

Före tryckning

Kartongen identifieras av ordernumret och palleller rullnumret. Det är viktigt att etiketterna sparas tills uppdraget är slutfört eller att numren antecknas så att kartongens identitet kan spåras genom alla delmoment: tryckning, bearbetning och användning. Vid tveksamhet om kartongens funktion eller dess överensstämmelse med gällande specikation, krävs att dessa uppgifter och relevanta prover skickas till Iggesund Paperboard.

Under tryckning/konvertering

Det fukttäta omslagsmaterialet får inte tas bort förrän kartongen har nått upp till den omgivande temperaturen i lokalen (t.ex. i tryckeriet). Se tabell 1. 

"Pall- eller (reel) vikt (kg) Temperaturskillnader mellan kartong och tryckerilokal (lokalens temperatur ca 20°C)
  10°C 20°C 30°C
400 2 dagar 2 dagar 3 dagar
800 2 dagar 3 dagar 4 dagar
 1200 2 dagar 4 dagar 5 dagar

 

Om omslagsmaterialet runt kall kartong tas bort då det kommer in i en varm lokal är risken stor att luften närmast kartongen kyls ned till daggpunkten. Vatten från luften kondenseras och fukten sugs upp av kartongen. Tiden som krävs för att uppnå jämvikt mellan temperaturen på kartongen och i lokalen varierar beroende på temperaturskillnaden och mängden kartong (pall eller rulle). Därför bör omslaget aldrig tas bort förrän kartongen har nått temperaturen i lokalen.

Rekommenderat klimat i tryckeri och andra lokaler för konvertering är 45–60 % relativ fuktighet och en temperatur på 20-23°C för att förhindra oplanhet och/eller misspassning.

Om kartong förvaras i ett utrymme med hög relativ fuktighet, kan kartongens fukthalt öka som följd av detta. Risken är särskilt stor vid fuktig väderlek. Fuktökningen kan också vara en följd av den ovannämnda kondenseringseffekten vid kall väderlek. Om kartongen absorberar fukt kan arkens kanter bli vågiga. Arken har då en tendens att böja sig in mot tryckytan. Om vågiga kartongark trycks kan veck uppstå vid arkens bakkanter när de passerar genom offsetpressen med misspassning i trycket som följd. Vågiga ark kan även ge matningsfel i pressen vilket resulterar i förstörda ark samt minskad produktion och effektivitet. En kartong med hög fukthalt är också seg och svår att skära.

Kartongens fukthalt kan sjunka till följd av att kartongen förvaras i utrymmen med låg relativ fuktighet. Detta kan inträffa vid mycket torr väderlek och även i byggnader med centralvärme när den yttre luften är mycket torr och kall. En kartong som är för torr kan också bli vågig och böja sig in mot motsidan, och bli skör. Dessa effekter kan vålla matningsfel i tryckpressen och kartongen kommer att bli svår att biga på ett tillfredsställande sätt.

Undvik att gnida eller beröra ytan hos extruderad/ laminerad kartong, eftersom koronabehandlingen lätt skadas.

Efter tryckning/bearbetning

Kartong i form av ark bör åter förses med fukttätt omslagsmaterial efter tryckning.

Återinslagning är särskilt viktigt för att åstadkomma god passning när kartong trycks i två eller fler körningar genom tryckpressen. Det är också viktigt att sätta på omslaget igen för att åstadkomma god passning mellan tryckning och nästa moment, t.ex. stansning och bigning, giljotinskärning eller bokbindning.

Kartongprodukter bör förses med fukttätt omslagsmaterial efter bearbetning och före leverans till kund (slutanvändare) eller för vidare bearbetning hos konverterare.

Rekommendationer till slutanvändare

Före användning

Leverantörens ordernummer identifierar materialet. För att kunna spåra materialet rekommenderar vi att ni antecknar detta nummer och sparar materialets beteckning.

Uppackning/Lagring

Kontrollera innan omslagsmaterialet tas av och kartongen används, att kartongen har uppnått samma temperatur som den omgivande luften i lokalen. Se tidsangivelserna för uppvärmning i föregående tabell 1.

Obrukat material bör åter förses med omslagsmaterial.

Slutanvändaren bör slå in eventuellt obrukat kartongmaterial så att detta inte står oskyddat i arbetslokalen under en längre tid. Vissa slutanvändare har till följd av sin process extremt fuktig eller torr miljö jämfört med den 45–60 %-iga luftfuktighet som vi rekommenderar för kartong. Förvaras kartongen oskyddad i extremt fuktig eller torr miljö tenderar den att antingen ta upp eller avge fukt, vilket medför att kartongen ändrar form eller förlorar sin planhet.

Rekommendationer för lagringstid av kartong

Iggesund Paperboard har valt råmaterial, kemikalier och processer som ger stabil och lång livslängd för produkterna utan att därigenom försämra kartongens egenskaper.

Emellertid kan såväl de optiska som de fysiska egenskaperna ändras med tiden.

Iggesund Paperboard rekommenderar maximalt 1(ett) års lagringstid, räknat från leveransdatum.

För plastbelagd och laminerad kartong, se särskilda rekommendationer i avsnitten Plastbeläggningar och Folie- och filmlaminat.

Vid osäkerhet om kartong som är äldre än så kan användas, vänligen kontakta den lokala funktionen för Teknisk Service.

Toleranser för ark och rullar

 Iggesunds Bruk
Invercote
Workington
Incada
Strömsbruk
Plastbeläggningar
Folie- och filmlaminat
Arkningsanläggningarna i Utrecht, Holland och Valence, Frankrike
Ark        
Tvärriktning (T) eller skär 0/+2 mm 0/+2 mm 0/+2 mm 0/+2 mm
Max vågighet i skär 0.25 mm/ark 0.25 mm/ark 0.25 mm/ark 0.25 mm/ark
Längsriktning (L) eller avskär 0/+2 mm 0/+2 mm 0/+2 mm 0/+2 mm
Vinkelfel 1 mm per meter 1 mm per meter 1 mm per meter 1 mm per meter
Antal ark/pall* ±0.5 % * ±0.5 % * ±5 % * ±0.5 % *
Antal ark/ris (risförpackat) ±3 ark ±3 ark ±3 ark ±3 ark
Max arkstorlek** 1350 x 1600 mm 1400 x 1600 mm 1350 x 1600 mm ** 1410 x 1610 mm
      Kartonglaminat:  
      1630 x 1800 mm  
Min arkstorlek**, 290 x 400 mm *** 400 x 420 mm 405 x 450 mm 290 x 305 mm
  Präglad kartong:      
  290 x 450 mm      
      Kartonglaminat:  
      480 x 550 mm  
Pallhöjd** Standardkartong: 1500 mm (inkl, pall) 1580 mm (inkl, pall)** 1500 mm (inkl, pall)
  1580 mm (inkl, pall)      
  Präglad kartong:      
  1250 mm (inkl, pall)      
      Kartonglaminat:  
      1140 mm (inkl, pall)  
Rullar ≥ 120 mm: < 120 mm: ≥ 230 mm: < 230 mm: ≥ 120 mm: < 120 mm: ≥ 230 mm: < 230 mm:
Bredd ±1 mm 0/-1 mm (0/+1 mm and ±0.5 mm på begäran) 0/+2 mm 0/-0.5 mm ±1 mm 0/-1 mm (0/+1 mm and ±0.5 mm på begäran) ±1 mm 0/-1 mm
Längd* ±0.5%* ±5 meter ±0.5%* ±5 meter ±0.5%* ±5 meter ±0.5%* ±5 meter
Hylsförskjutning < 5 mm < 2 mm < 5 mm < 2 mm < 5 mm < 2 mm < 5 mm < 2 mm
Diameter, generellt Max 1800 mm ± 25 mm Max 1800 mm ± 25 mm Max 1800 mm ± 25 mm Max 1200 mm ± 25 mm
Om max diameter angivits i kundorder +0/-50 mm   +0/-50 mm   +0/-50 mm   +0/-50 mm  
* Med hänvisning till uppgifter som angivits på pallens eller rullens etikett.
** Gäller inte laminat, se specifikationen
*** Längder ner till 400 mm är tillgängliga men då ökar minimibredden till 380 mm.

 Toleranser för leveranser

Kvantitet baserad på vikt

Den levererade mängden är angiven i och baserad på vikt, som bestämts vid produktens tillverkning och förpackning.

För leveranser i ark är nettovikt angiven, d.v.s. vikt av transportpall och omslag ingår ej.

För leveranser i rullar är bruttovikt angiven, d.v.s. vikt av hylsa och plugg ingår.

Produkt Tillåten avvikelse ifrån beställd kvantitet
Invercote All deliveries ±4%
Incada upp till 50 ton ±4%
  över 50 ton ±2.5%
Extruderade/laminerade produkter upp till 5 ton ±15%
  över 5 ton upp till 15 ton ±10%
  över 15 ton ±5%

Kvantitet baserad på yta

Invercote

Vi kan också erbjuda Invercote i kvantiteter baserat på beställt antal ark eller löpmeter:

ProduktTillåten avvikelse ifrån beställd kvantitet
Invercote, ark ±0.5%
Invercote, rullar ±0.5%


Incada

Incada kan fås i kvantiteter baserade på antal ark eller löpmeter, där den levererade ytan är fakturerad i ton beräknat utifrån nominell ytvikt.

Rullskarvar

Markering av skarv i rulle från Iggesund Paperboard görs på följande sätt:

 

Iggesunds Bruk, Strömsbruk
och arkningsanläggningar

Skarv i rulle markeras med två pilspetsar över
respektive under varje skarv. Rullskarvarna görs med en
gul icke tryckbar tejp. Tejpen är 50 mm bred och 0,19
mm tjock. Limmet är tryckkänsligt vilket ger en hög
cohesionsstyrka. Skarvarna är ändskarvar utan överlappning
som görs med en enstaka tejpremsa tvärs rullen på båda
sidor av kartongbanan. Längsremsor kan fås på
trycksidan. Andra tejptyper kan erhållas vid
förfrågan, vänligen kontakta er representant för
Iggesund Paperboard.


Workington

Skarv i rulle markeras med ett
svart kryss i mitten av varje skarv.
Rullskarvarna görs med en svart
tryckbar återvinningsbar tejp.
Tejpen är 75 mm bred och 0,1 mm
tjock. Limmet är tryckkänsligt vilket
ger en hög cohesionsstyrka.
Skarvarna är ändskarvar utan
överlappning som görs med en
enstaka tejpremsa tvärs rullen
på båda sidor av kartongbanan.
(Notera att inga längsremsor
adderas.) Klicka för att förstora bilder.

 

 

Pallar för arkleveranser

De palltyper som Iggesund Paperboard oftast använder för arkleveranser.

Klicka för att förstora bilden.

 

Ny kodTypBeskrivningNy kodTypBeskrivning
CD L CDL (glest däck, långa medar) 2CD L 2CDL (2 x glest däck, långa medar)
CD S CDS (glest däck, korta medar) 2CD S 2CDS (2 x glest däck, korta medar)
DF L DFL (direktmatade, långa medar) 2DF L 2DFL (2 x direktmatade, långa medar)
DF S DFS (direktmatade, korta medar) 2DF S 2DFS (2 x direktmatade, korta medar)

 

I de fall då arkstorleken inte kan lastas på dessa pallar är alternativet dubbelpallar med de nya koderna 2CDL, 2CDS, 2DFL och 2DFS.

Transportförpackning

Transportförpackningar används för att bibehålla kvaliteten hos den levererade kartongen och skydda den under hantering, transport och förvaring.

Rullar har kärnor av returpapper och kärnpluggar av spånmaterial. Rullarna förpackas antingen med ändskydd av wellpapp som är belagd med ett vattenavvisande skikt (polyeten 15 g/m²) samt krympfilm eller med enbart krympfilm. Krympfilmen är av polyeten med låg densitet. Etiketterna är normalt av blekt kraftpapper, mrn plastetiketter förekommer.

Pallpaket består av pallar av 100% trä som täcks med en skyddsfolie av polyeten. Arkstapeln skyddas över av ett polyetenark och från Iggesunds Bruk också av ett tjockt laminerat kartongark. Hela pallen slås in i krympfilm av polyeten med medelhög densitet. Etiketterna är av blekt kraftpapper.

Rispaket görs av blekt kraftpapper med vattenavvisande beläggning (polyeten 10 g/m²). Etiketterna är av blekt kraftpapper.

De material som används till transportförpackningar uppfyller kraven enligt EU-direktivet EG 94/62.

Mer detaljerade upplysningar lämnas av närmaste representant för Iggesund Paperboard.

Terminologi

Kartongkvaliteter för Iggesund Paperboard

Homogen helblekt kartong (SBB, GZ), i flerskiktsuppbyggnad

SBB är tillverkad uteslutande av blekt kemisk massa. I normalutförandet är trycksidan bestruken, även 2-sidigt bestruket utförande förekommer.

Falskartong (FBB, GC1), vit baksida, i flerskiktsuppbyggnad

FBB, vit baksida, har en kärna av mekanisk massa mellan lager av blekt kemisk massa. Trycksidan är bestruken. Baksidans vita ytskikt är tjockare än för FBB, gul baksida, samt kan även vara bestruken.

Falskartong (FBB, GC2), gultonad baksida, i flerskiktsuppbyggnad

FBB, gul baksida, har en kärna av mekanisk massa mellan lager av blekt kemisk massa. Klicka för att förstora bilderna.

 

Förkortningar/nyckelord
Enligt to DIN 19303  
GZ Bestruken SBB SBB Homogen helblekt kartong (Solid Bleached Board)
AZ Gjutbestruken SBB FBB Falskartong (Folding Box Board)
GC1 Bestruken FBB, vit baksida SUB Homogen oblekt kartong (Solid Unbleached Board)
GC2 Bestruken FBB, gultonad baksida WLC Returfiberbaserad kartong (White Lined Chipboard)
GN Bestruken SUB, vit eller brun baksida G Bestruken (Gestrichen)
GT Bestruken CB, gultonad eller vit baksida U Obestruken (Ungestrichen)
GD1 Bestruken CB, grå baksida (specifik volym >1,45 cm3/g) A Gjutbestruken
GD2 Bestruken CB, grå baksida (specifik volym 1,3 – 1,45 cm3/g) Z Blekt kemisk cellulosakartong (Zellulosekarton)
GD3 Bestruken FBB, grå baksida (specifik volym <1,3 cm3/g) C Falskartong (Chromokarton)
UZ Obestruken SBB N Oblekt kemisk massa
UC1 Obestruken FBB, gultonad baksida T Triplex, vit eller gultonad baksida
UC2 Uncoated FBB, cream back D Duplex, grå baksida
UT Obestruken CB, gultonad eller vit baksida    
UD Obestruken CB, grå baksida    


Provningsmetoder

Allmänt

Detta avsnitt innehåller en alfabetisk förteckning över prov som utförs för att utvärdera kartongen under tillverkningsfasen. Förteckningen över provmetoder är indelad i två delar:

 1. Basegenskaper hos kartong
 2. Extruderings/lamineringsegenskaper

Provmetoderna utvärderar kartongens egenskaper vad gäller utseende och funktion. Viktiga provningsvärden (tekniska data) för de enskilda kartongprodukterna anges på kartongdatabladen i avsnitten Kartongprodukter ochExtruderade/ laminerade produkter.

Kartongtillverkningsprocessen beskrivs i dokumentet Kartong på Iggesunds vis, som också redogör för vilka delar av processen som påverkar enskilda kartongegenskaper.

Kartonghandboken behandlar mera utförligt kartongens egenskaper vad gäller utseende och funktion, och hur de påverkar tryckning, bearbetning och användning av kartongen.

Basegenskaper hos kartong

Alla prov och mätningar som gäller kartongprodukterna görs efter konditionering till 50 ±2 % relativ fuktighet och 23 ±1 °C. Kartongens funktionsegenskaper mäts på prover från kartongmaskinen.

Böjning Angående böjmoment, böjmotstånd och böjstyvhet, se Styvhet.

Cobb-prov Se Vattenupptagning.

Delamineringsstyrkan – på engelska Ply Bond – hos kartongen mäts enligt TAPPI 569 med en typ av Scott Bond-utrustning och uttrycks i J/m2.

Dragstyrka Dragstyrkan är den kraft som krävs för att dra sönder en remsa kartong. Värden anges för längsriktning (L) resp. tvärriktning (T). Dragstyrkan mäts enligt ISO 1924-21) och uttrycks i kN/m.

Fukthalt Absolut fukthalt mäts enligt ISO 2871). Den uttrycks i procent av kartongens vikt. Kartongens fukthalt mäts kontinuerligt i banan på kartongmaskinen och registreras av datorer.

Färgabsorption Färgabsorption mäts med en intern provmetod. Färgabsorptionen uttrycks i % enheter. En särskild färg läggs på kartongytan. Mängden som absorberas inom en given tid bedöms genom reflektans, och jämförs med den reflektans som den otryckta ytan ger. Porométrique färg No. 3809 från Lorilleux används vid provning av färgabsorption.

Färgnyans Se Optiska egenskaper.

Glans Glansigheten hos kartongens yta mäts enligt ISO 8254-11) och uttrycks i %-enheter. Kartongens yta belyses i en vinkel på 75° och reflektionen från ytan avkänns med en fotocell.

Ljushet Se Optiska egenskaper.

Inom Iggesund Paperboard anses en yta vara matt om mätvärdet på kartongens glansighet är < 40 %. Medelglansig kartong ligger i intervallet ≥ 40 % till < 70 %, och högglansig kartong har ett värde ≥ 70 %.

Lukt och smak Lukt och smak bedöms av personer i tränade panelgrupper, som med numeriska värden betygsätter sina intryck av udda smaker eller dofter. Samtliga våra kartongprodukter är kontrollerade med Robinsons smaktest baserat på DIN 10 9551). Robinsons smaktest grundar sig på jämförande provning med hjälp avsmakpanel. Detta medför att resultat mellan laboratorier och även inom laboratorier inte utan vidare kan jämföras.

Gaskromatograf och masspektrometer används för kvantifiering och identifiering av kartongens komponenter och dem som härrör från trycknings och bearbetningsprocessen.

Vårt laboratorium för sensoriska och kemiska analyser är ackrediterat för sensoriska analyser med ackrediteringsnumret 1740. Ackrediterade laboratorier är godkända av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). Svenska ackrediterade laboratorier uppfyller de krav som framgår av Europanormerna EN 45001 och EN 45002 samt av deras internationella motsvarighet ISO/IEC Guide 25.

1) 1) DIN = Deutsche Industrie-Norm: ISO = International Organization for Standardization: TAPPI = Technical Association of the Pulp and Paper Industry: BS = British Standard SCAN = Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee

Opacitet Kartongens opacitet mäts enligt ISO 24711). Mätprincipen grundar sig på jämförelse av reflektansen hos ett enstaka kartongark över svart bakgrund jämfört med en opak bunt kartongprov. Opaciteten uttrycks i %-enheter och mätvärden nära 100 betyder att kartongen är ogenomskinlig.

Optiska egenskaper Termen vithet används ofta som ett sammanfattande begrepp för några av de optiska egenskaperna hos kartongytan, även om vithet också är ett specifikt värde som mäts idag. Egenskaperna som anges här är CIE-Vithet, Färgnyans och Ljushet.

För kartong som innehåller tillsatser av fluorescerande vitmedel, förkortning FWA, (äldre benämning optiskt vitmedel eller OBA) ger dessa tillsatser ökad vithet genom effekter från ultraviolett (UV) ljus.

Både vid Iggesunds Bruk och vid Workington mäts färgvärdena med instrumentet Datacolor Elrepho.

Optiska egenskaper, CIE-vithet CIE-vithet (W) är ett sammanfattande värde i form av ett enda tal, som beskriver den vithet, som människans öga uppfattar vid betraktande av en nästan vit yta. Detta tal, som är baserat på tristimulusvärden definierade av CIE (Commission Internationale de l’Eclairage), beskriver upplevd vithet i utomhusbelysning med hög UV-andel. Ett stort antal ekvationer har utvecklats för att beräkna vithet, men CIE-vithet är kanske den som används mest. CIEvithet mäts enligt ISO 114751).

Klicka för att förstora bilden.

Optiska egenskaper, Färgnyans För att mäta det färgintryck som människans öga uppfattar vid betraktande av en nästan vit yta kan man använda CIEs färgsystem. Tre reflektansvärden – L*, a* och b* – som kallas CIELAB-koordinaterna mäts med hjälp av en standardiserad ljuskälla. Med koordinaterna a* och b* mäts färg. Positiva värden på a* anger rödton, negativa värden grönton; positiva värden på b* anger gulton, negativa värden blåton. L* är en procentsats som anger luminans på en skala där svart är noll och rent vitt vanligen är 100%. Färgnyans mäts enligt ISO 5631-21). 

 

 

 

Optiska egenskaper, Ljushet Ljushet är den diffusa blå reflektansfaktorn som mäts vid en effektiv våglängd av 457 nm. Eftersom mätningen utförs endast i det blå våglängdsområdet har den begränsad användningsbarhet. Ljushet mäts enligt ISO 24701).

Ply Bond Se Delamineringsstyrka.

Rivstyrka Den uppmätta kraft som krävs för att riva av ett kartongark anges för längsriktning (L) resp. tvärriktning (T). Rivstyrka mäts enligt ISO 19741) och uttrycks i mN.

Styvhet Det finns ett antal vedertagna metoder för att mäta styvhet. I denna katalog anges värden för följande metoder:

 1. Böjstyvhet L & W 5°
 2. Böjmotstånd L & W 15°
 3. Böjmoment Taber 15°

Eftersom styvheten hänger samman med fibrernas orientering i arket vid tillverkningen, anges två värden: för längsriktningen (L) och tvärriktningen (T).

1) 1) DIN = Deutsche Industrie-Norm: ISO = International Organization for Standardization: TAPPI = Technical Association of the Pulp and Paper Industry: BS = British Standard SCAN = Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee

Styvhet, Böjstyvhet L & W 5° Böjstyvhet L & W 5° mäts enligt ISO 56281), DIN 53 1211). Böjstyvheten uttrycks i mNm.

Styvhet, Böjmotstånd L & W 15° Böjmotstånd mäts enligt ISO 24931). Böjmotståndet uttrycks i mN.

Styvhet, Böjmoment Taber 15° Böjmoment mäts enligt ISO 24931). Om böjmomentet uttrycks i mNm gäller följande förhållanden: Böjmoment (Taber 15°)= = Böjmotstånd (L & W 15º) x 0,0483

Böjmotstånd (L & W 15°) = = Böjmoment (Taber 15º) x 20,70

Anm: Om Taber uttrycks i gcm gäller följande omräkningsregel Taber i mNm = Taber i gcm x 0,0981

Tjocklek Kartongens tjocklek mäts enligt ISO 5341). Tjockleken uttrycks i μm.

Vattenupptagning, Cobb-prov Ytans vattenupptagning mäts med hjälp av ett Cobb-prov i enlighet med ISO 5351). Vattenupptagningen uttrycks i g/m2.

Vattenupptagning, Wicks test Vattenupptagning genom kartongens kantyta mäts med ett prov kallat Wick test. Kartongprovets yta förseglas på båda sidor med vattentät tejp. Provet väges och placeras i vatten med temperaturen 80°C under 20 minuter, varefter provet åter väges. Den genom kantinsugning absorberade mängden vatten uttrycks i kg/m².

Vithet Se Optiska egenskaper.

Wick test Se Vattenupptagning.

Ytjämnhet Se Ytråhet.

pH-skalan. Klicka för att förstora bilden. 

Yt-pH Kartongytans pH-värde mäts på ett vattenextrakt och anges i pH-enheter på en skala 0-14.

 

 


Ytråhet 
Ytråhet mäts med hjälp av provinstrumentet Parker Print Surf Roughness tester (PPS) vid 980 kPa anpresstryck och gummiplatta (S10) som underlag. Ytråheten uttrycks i μm. Ju lägre värdet är, desto slätare och jämnare är ytan.

För obestrukna ytor sker mätning enligt Bendtsen varvid ytråheten uttrycks i ml/min. Lägre mätvärden svarar mot slätare yta.

Förhållandet mellan mätenheterna för
IGT-värden. Klicka för att förstora bilden.  

Ytstyrka Ytstyrkan mäts enligt ISO 37831). Styrkan uttrycks i m/s. Detta prov utvärderar ytans förmåga att motstå nappning och blåsbildning och utförs med hjälp av ett provinstrument som kallas IGT Printability Tester och med en medelviskös olja. Om hållfastheten uttrycks i N/m gäller följande samband.

 


Ytvikt
 Kartongens ytvikt bedöms enligt ISO 5361). Ytvikten anger vikten per ytenhet och mäts i g/m2.

1) 1) DIN = Deutsche Industrie-Norm: ISO = International Organization for Standardization: TAPPI = Technical Association of the Pulp and Paper Industry: BS = British Standard SCAN = Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee

Extruderings/ lamineringsegenskaper

Adhesion Plastens vidhäftning är en dimensionslös egenskap som anger förhållandet mellan kartongytans vidhäftnings- och kohesionshållfasthet. Den interna metoden innebär att man drar i en remsa av kartongens beläggning och bestämmer graden av fiberupprivning i kartongens ytskikt. Vidhäftning mäts även som dragstyrka vid 125° vinkel och uttrycks då som N/cm av bredden.

Pin holes är mikroskopiska hål som kan uppkomma i plastfilmen under beläggningsprocessen. De är mycket små; de syns inte med blotta ögat. Ett begränsat antal pin holes betyder i de flesta fall ingenting. För bestämning av pin holes utsätter man plastbeläggningen för färgad alkohol under en viss tid och räknar sedan antalet färgfläckar. Förekomsten av pin holes uttrycks i antal/m2.

Vätbarhet En ytas vätbarhet avgör om en tryckfärg eller ett lim kommer att bli kvar på och häfta vid ytan. Den mäts som vätspänningen hos en standardvätska som precis väter plastytan. Vätspänningen hos en plastyta är i regel alltför låg för tryckning eller limning. Därför behandlas ytan för att förbättra vätbarheten. Vätspänning uttrycks i dyn/cm.

Vätspänning Se Vätbarhet.

Ytråhet Ytråhet mäts med hjälp av provinstrumentet Parker Print Surf Roughness Tester vid 980 kPa anpresstryck och gummiplatta (S10) som underlag. Ytråheten uttrycks i μm. Ju lägre värdet är, desto slätare är ytan.

Ytvikt Beläggningens/laminatets vikt mäts kontinuerligt längs med och tvärs kartongbanan. Den uttryckt i g/m2 ock kan användas för beräkning av beläggningens tjocklek.

1) DIN = Deutsche Industrie-Norm: ISO = International Organization for Standardization: TAPPI = Technical Association of the Pulp and Paper Industry: BS = British Standard: SCAN = Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee.

Produkter och användning

Produkternas prestanda

De krav som reklam och skydd ställer avgör kartongens funktionella egenskaper, liksom kraven beträffande bearbetning och distribution. De allmänna kraven på minimerad förbrukning, resurseffektivitet och konkurrenskraftiga och effektiva produkter och system leder till kartongkvaliteter med höga prestanda i förening med god användbarhet.

Iggesund Paperboards produkter har utvecklats för att ge höga prestanda för specifika användningssätt. I marknadsföring, försäljning och tekniska tjänster avstäms användbarhet och prestandakrav mot varandra så att man får effektiva lösningar för varje tillämpning. Mer upplysningar finns i Kartonghandboken.

Specifikationer och spårbarhet för standardprodukter

Alla produkter tillverkas så att de uppfyller specifikationerna enligt beskrivningarna i avsnitten KartongprodukterochPlastbeläggningar och Folie- och filmlaminat i Produktkatalogen. Kontrollen mot specifikationerna dokumenteras och genomförs enligt procedurerna inom Iggesund Paperboards kvalitetsstyrningssystem.

Genom att specifikationernas toleranser tillämpas på rätt sätt får tryckaren, konverteraren och i sista hand slutanvändaren en garanti för att den levererade kartongen har tillverkats under noggrant kontrollerade förhållanden och att den uppfyller marknadens kvalitetskrav. Vid tillverkningen av produkterna strävar Iggesund Paperboard ständigt efter att minimera avvikelserna från specificerade målvärden. För att möta kundernas krav på kvalitet och enhetlighet specificerar vi också övre och undre gränsvärden där så är lämpligt. Vid kontrollen av produktkvaliteten utnyttjar Iggesund Paperboard både online- och laboratoriemätningar så att kvaliteten övervakas minst en gång i minuten och dessutom varje timme enligt dokumenterade procedurer.

Vår garanti

Iggesund Paperboard garanterar att det material som våra kunder erhåller har kontrollerats genom provtagning med både online- och laboratoriemetoder. Kvalitetsparametrarna och alla provmätvärden är baserade på prover tagna från kartongmaskinen och har legat inom offentliggjorda och överenskomna toleransgränser enligt beskrivningarna i den senaste utgåvan av produktkatalogen eller enligt godkända tilläggsbestämmelser. Iggesund Paperboard rekommenderar ett fullskaletest av produkten genom varje steg i produktionskedjan, innan produktionen påbörjas. Er marknadstekniker bör tillfrågas för att uppnå bästa produktfunktion.

I situationer där tvivel kan uppstå beträffande kartongens funktionsduglighet eller innehållandet av specifikationsgränserna finns möjlighet att spåra all information som berör produkten och/eller beställningen. Iggesund Paperboards dokument Terms and Conditions of Trade 1995 innehåller den kompletta avtalstexten mellan Iggesund Paperboard (säljaren) och köparen och här betonas kravet på en tydlig godsreferens vid en reklamation.

För kunden utgörs nyckeln till spårbar information av beställningsnumret och förpackningsnumret. Den här informationen är länken till alla produktdata och alla laboratorie- och maskinprotokoll. Normalt har kartongprodukter en total användningstid på högst ett år. Därför lagras åtkomliga data under minst två år.

Procedurer och system finns för att åstadkomma erforderlig spårbarhet tillbaka till Iggesund Paperboards leverantörer.

Lukt- och smakneutralitet

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har beviljat vårt laboratorium för sensoriska och kemiska analyser ackreditering för sensoriska analyser. Mätningarna görs under tillsyn av myndighet och med krav på opartiskhet, vilket gör dem till den strängaste formen av kvalitetssäkring. De flesta länder i världen godtar provningsresultat från ackrediterade laboratorier, och därför är resultaten jämförbara.

För att säkerställa att vår kartong uppfyller kraven på lukt- och smakneutralitet görs regelbundna organoleptiska tester av vår egen välutbildade panel för att övervaka produktionen. Vi garanterar att våra baskartongprodukter Invercote och Incada har Robinsonvärden enligt EN 1230 och DIN 10955, som ligger under detektionsgränsen på 0,6.

Som en väsentlig del av vår kvalitetssäkringspolicy påtar sig Iggesund Paperboard ansvar för eventuella lukt- och/eller smakproblem som kan konstateras ha orsakats av våra produkter.

Renhet och hygien

För slutanvändningar som livsmedel, konfekt och läkemedel är renhet och hygien av avgörande betydelse. För att bibehålla rätta produktprestanda använder Iggesund Paperboard enbart godkända råvaror och tillsatser och genomför produktionsprocessen enligt god tillverkningspraxis där också riskbedömningsmetoder kommer till användning. Strömsbruk, som levererar plastbelagd kartong till många livsmedelstillämpningar, har ett komplett hygiensystem i drift.

Etikettering av produkter

Det finns för närvarande många olika etiketteringssystem på marknaden som påstås förmedla representativa uppgifter om produkternas funktion och miljöegenskaper (ekoetiketter). Iggesund Paperboard anser att dessa system och etiketter är alltför ofullständiga och subjektiva för att möjliggöra en relevant bedömning av kartongprodukterna och deras användning. Den internationella utvecklingen av miljöproduktdeklarationer verkar lovande, men intill dess att deklarationerna har utvecklats fullt ut och antagits som standard hänvisar vi till miljöfaktabladet i Holmengruppens miljörapport,Holmen and its World, på www.holmen.com.

Produktsäkerhet och ansvarighet

Förpackningens huvudsakliga ändamål är att säkerställa den förpackade produktens kvalitet, hygien och säkerhet. För detta krävs att ett antal inhemska och internationella regler och föreskrifter uppfylls. Dessutom vidtas normalt vissa företags och produktspecifika åtgärder. Slutmålet är att säkerställa produktens lämplighet för dess avsedda användning. Det är viktigt att den förpackade produkten skyddas mot förorening utifrån och ibland också mot direkt beröring med kartongytan. Iggesund Paperboards produkter tillverkas därför enbart av högkvalitativa primärfibrer och funktionstillsatser som konstaterats vara säkra för det avsedda användningssättet, så att säkerhet, hygien och goda organoleptiska egenskaper kan garanteras. Där så behövs kan man använda ytterligare barriärmaterial för att säkerställa att kvaliteten hos den förpackade produkten bibehålls fram till dess att den används.

I många länder finns som skydd för konsumentsäkerheten en produktansvarighetslagstiftning med långtgående konsekvenser för framställningskedjan. Om en skada uppstår är samtliga aktörer längs hela kedjan ansvariga gentemot konsumenten (gemensam och enskild ansvarighet). Det enda undantaget är om man för sitt eget ansvarsområde kan bevisa att alla relevanta krav har uppfyllts. En viktig konsekvens är alltså att det mellan leverantören och kunden måste råda fullständig enighet om och ömsesidig verifiering av samtliga relevanta aspekter.

Produktsäkerhetscertifikat

På begäran utfärdar Iggesund Paperboard en produktdeklaration för att verifiera produktens lämplighet och säkerhet för avsedd användning. Dokumentet utfärdas efter noggrann kontroll av att den avsedda användningen av en specifik kartongprodukt under specificerade användningsförhållanden inte kan äventyra kvaliteten eller säkerheten hos den förpackade produkten. De specifika uttalandena i deklarationen utgör integrerande delar av Iggesund Paperboards ledningssystem. Den information som lämnas gäller under två år eller till dess att annat meddelas.

Nu gällande regelverk och föreskrifter

För vissa geografiska områden eller specifika slutanvändningssätt gäller ytterligare krav, och vissa barriärfunktioner måste finnas. Iggesund Paperboard garanterar att alla aktuella produktbarriärkonstruktioner uppfyller kraven för deras avsedda användning. Barriärfunktioner åstadkoms vanligen genom plastbeläggning. Plastbeläggningen i sig, i alla plastbeläggningar, uppfyller kraven i EUs Plastic Implementation Measure (PIM) 10/2011/EC med senare ändringar. Vid plastbeläggning och laminering används enbart sådana råvaror som lämpar sig för den specifika tillämpningen. Tillståndet i detta avseende verifieras varje år. Prov på total migration utförs regelbundet för att påvisa lämpligheten. Alla Invercote och Incada produkter uppfyller kraven i EU-Direktiv 1907/2006/EU som garanterar att halten av SVCH substanser (substanser med mycket hög anledning till oro) är lägre än den stipulerade gränsen på 0.1% i enlighet med direktivets artikel 57.

Samtliga produkter från Iggesund Paperboard uppfyller allt efter tillämpning och avsett användningssätt kraven enligt nedanstående förteckning.

 

FöreskrifterFörkortning/KodLand
Föreskrift rörande produktsäkerhet hos förpackningsmaterial som avses komma i beröring med livsmedel Föreskrift EG 1935/2004 EU
Rekommendationer från förbundsinstitutet för riskutvärdering Rekommendation XXXVI BfR Tyskland
EU-direktiv rörande förpackningar och förpackningsavfall, Krav beträffande innehåll av och förorening med tungmetaller, se också sida 16 Direktiv 94/62/EC och senare ändringsdirektiv EU
Direktiv 1907/2006 beträffande registrering, utvärdering, auktorisation och begränsning av kemikalier REACH EU
Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, GMP EU
Säkerhetskrav för leksaker Direktiv 2009/48/EG EU
Säkerhetskrav för leksaker - Migrering av vissa ämnen EN 71 Part 3 ISO 8124-3:2010 Hela världen
USA CONEG- föreskrifter (gränsvärden för halter av bly, kvicksilver, kadmium, krom och nickel) CONEG = Confederation of North Eastern Governors, USA CONEG USA och världen i övrigt
Federala föreskrifter, Food and Drugs Administration (FDA) FDA föreskrifter USA och världen i övrigt


Regler och föreskrifter

Under årens lopp har många länder infört föreskrifter med huvudsakligt syfte att kontrollera livsmedelsförpackningar och förhindra överföring av smittämnen mellan produkten och förpackningen.

De mest kända och för närvarande oftast tillämpade föreskrifterna framgår i sammandrag av tabellen på föregående sida.

Där harmoniserad lagstiftning saknas garanterar Iggesund Paperboard att företagets produkter uppfyller de väsentligaste kraven i de länder där produkterna används. De viktigaste regelverken och föreskrifterna och deras tillämplighet på Iggesund Paperboards produkter framgår av de föregående tabellerna.

God tillverkningssed

I kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel fastställs bestämmelser om god tillverkningssed för alla kombinationer av material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Förordningens huvudkrav är att vi som tillverkande företag skall ha ett effektivt kvalitetsledningssystem. När det gäller tryckfärg som appliceras på den sida som inte kommer i kontakt med livsmedel bör god tillverkningssed särskilt innebära att inga ämnen överförs till livsmedlet genom avsmetning eller överföring genom substratet.

När kartongen används för förpackning av våta eller feta livsmedel krävs en barriär till kartongen.

Begagnade produkter och avfallshantering

Konsekvenser för producentansvarigheten

I EU-direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, EG 94/62 (och senare ändringsdirektiv), anges gemensamma krav på förpackningar och förpackningsavfall inom EU. Men den formella implementeringen och tolkningen av direktivet och de praktiska metoder som tillämpas i medlemsländerna är varierande. Följden är att krav och metoder är olika i olika länder. I vissa länder har en producentansvarighet införts, vilket har lett till inrättandet av branschanknutna organisationer som tar hand om begagnade förpackningar. I andra länder finns program på kommun- eller riksnivå som i stor utsträckning styrs av myndigheterna. Resultatet är system med mycket olika tillvägagångssätt och kostnader för att ta hand om förpackningar. Varje land har sina egna system och regelverk.

Det avfall som bildas vid tillverkningen av Iggesund Paperboards produkter hanteras och rapporteras i enlighet med de tillstånd som lämnats av lokala myndigheter.

EU-direktivet om förpackningar och förpackningsavfall

EU-direktivet (EC94/62) har till syfte att minimera miljökonsekvenserna av förpackningar och förpackningsavfall. I direktivet fastslås skyldigheten att vidta förebyggande åtgärder i form av källreduktion, återanvändning eller återvinning av begagnade förpackningar och minimering av tungmetallföroreningar. EU-kommissionen gav den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppdrag att utarbeta föreskrifter som kan användas som EU-harmoniserade normer för uppfyllandet av de väsentligaste kraven. EU godtog och publicerade följande normer under 2004: EN 13427:2004, EN 13428:2004, EN 13429: 2004, EN 13430:2004 och EN 13431:2004. EN 13432:2000 var redan publicerad.

Iggesund Paperboard kommer att verka för att samtliga relevanta krav i direktivet uppfylls och att CENs förpackningsföreskrifter kommer att tillämpas för att bedöma och dokumentera uppfyllandet av de väsentligaste kraven.

Allmänt gäller följande för Iggesund Paperboards produkter:

EN 13427:2004 kallas “paraplynormen” vägleder läsaren genom texterna och anger vilka normer som är tillämpliga för varje förpackningstyp.

EN 13428:2004 består av två delar, varav den första “förebyggande genom källreduktion” och den andra “kvalitativt förebyggande genom minimering av användande av giftiga och farliga tillsatser i förpackningsmaterial”.

 • Inom områdena produktutveckling, marknadsföring, försäljning och teknisk service prioriteras lämpligheten för avsedd användning, så att produktens huvudändamål och funktioner uppfylls med minsta möjliga materialåtgång. Inom området transportförpackningar är kravet på förebyggande åtgärder i form av källreduktion tillämpligt och uppfylls i enlighet med leveransföreskrifterna.
 • Alla produkter uppfyller kraven beträffande bestämmande och minimering av giftiga och skadliga substanser. EN 13429:2004 beträffande återanvändningsbara förpackningar är inte tillämplig på våra produkter.

Produkternas utformning och sammansättning är sådan att återanvändning av material (EN 13430:2004) eller energiåtervinning (EN 13431: 2004) kan ske obegränsat. Vår baskartong är i sig biologiskt nedbrytbar. Beträffande kvantitativa uttalanden om komposterbarheten, måste prover göras på den slutliga förpackningen efter konvertering (EN 13432:2000).

PC2013 SEGTI

 

Black figures are best grown from green assets

Our approach to sustainability is one of care – for the environment, for our people and the people we come in contact with.

We also relate sustainability to business; both to our own and to our customers'.

We believe that black figures are best grown from green assets and that sustainability only can be approached with a long term perspective and a holistic view.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

 • Holmen.com
 • Cookies
 • MyPages
 • Personal data
 • Skriv ut

© Iggesund 2019