Kvalitet - Ett helhetsbegrepp

 

Vad hjälper det om materialet uppfyller alla tänkbara kvalitetsnormer om den inte finns där när du behöver den? För oss betyder kvalitet inte bara en värdering av produkternas egenskaper. I begreppet kvalitet räknar vi också in vår förmåga att ge kunden service i alla skeden av affärsprocessen. Vår strävan är att erbjuda kvalitet över hela linjen – från produktutveckling, tillverkning och distribution till marknadsföring, försäljning och kundstöd.

För vår kvalitetssäkring har vi valt att använda den internationellt standardiserade form som stipuleras i ISO 9001. Det ger företaget en fast ram för att styra kvaliteten systematiskt. Dessutom utgör det en markering av vår beslutsamhet att bygga in kvalitet i alla delar av vår verksamhet. Iggesund Paperboards tillverkningsenheter i Iggesund, Strömsbruk och Workington är officiellt godkända och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001-standarden.

En detaljerad genomgång av vårt kvalitetssystem har redan utförts av tredje part. Det är alltså inte fråga om en vacker fasad och tomma ord. Det går nu snabbare, är enklare och kostar mindre för kunder och andra intressenter att göra en bedömning av oss som leverantörer. De risker som är förknippade med alla affärer – fel kvalitet på levererad produkt och service – har minimerats. Som kund kan du också räkna med att vi fortlöpande förbättrar basen för kvalitetstänkandet inom alla delar av vår verksamhet.

Råvarukvalitet

Kvaliteten på det trä som används är av största betydelse när man tillverkar högkvalitativ kartong av jungfrulig fiber. Därför ägnar vi stor uppmärksamhet åt det skogsbruk som är basen för vår verksamhet.

I Sverige odlar Holmen-koncernen varje år över 30 miljoner fröplantor i sina plantskolor. Dessa planteras sedan ut någonstans på koncernens (ca 1 260 000 hektar) skogsareal och hos andra skogsägare. Holmen Skog förser Iggesunds Bruk med råvara. I Storbritannien levererar Iggesund Forestry cirka 300 000 kubikmeter granved och 50 000 kubikmeter sågverksflis till kartongbruket i Workington, huvudsakligen från statligt ägda skogar i sydvästra Skottland och norra England.

Iggesund Paperboards båda produktionsanläggningar väljer leverantörer för övriga råvaror med stor urskillning för att säkerställa kvalitet. Dessutom ingår det i vårt kvalitetssäkringsprogram att regelbundet bevaka och kontrollera att inkommande råvaror håller den kvalitet vi kräver.

 

 


Flisstack.

Tillverkningskvalitet

Vår filosofi är att satsa på hög kvalitet i själva tillverkningsprocessen, hellre än att lägga kraft på utsortering av produkter med dålig kvalitet efter tillverkningen.

Med modern teknik kan snabba processförlopp och höga maskinhastigheter övervakas och styras inom snäva toleranser. I tillverkningsprocessens mest centrala delar mäter datorer kontinuerligt en mängd viktiga parametrar för produkten: ytvikt, fukthalt, tjocklek och bestrykningens vikt. Dessa parametrar justeras automatiskt till sina riktvärden. Från den information som presenteras på bildskärmarna kan maskinoperatören också utläsa förändringar och tolka dessa så att rätt åtgärder vidtas.

Förutom mätningar under själva processen kontrolleras produktkvaliteten rutinmässigt vid varje station i tillverkningen. Alla partier ur tillverkningen jämförs med den tekniska specifikation som gäller för kartongprodukten i fråga. En rad prover utförs också i laboratorierna med hjälp av specialutrustning. Bland annat använder vi sofistikerad gaskromatografisk teknik för att säkerställa att kartongen inte bidrar till lukt- och smakförändringar. Invercote och Incada är väldokumenterade produkter med mer än 30 olika uppmätta värden, varav många med specificerade toleranser. Under tillverkningsprocessen mäts dessutom värden för de viktigaste egenskaperna online. Man tar också ytterligare prover med frekventa intervall. Att kartongen är neutral vad gäller lukt och smak säkerställs genom regelbunden testning av ingående massa och latex samt av den färdiga produkten.

Attityder och engagemang

Maskiner och styrsystem i all ära. Det är ändå människan bakom maskinen och i organisationen som gör att vi kan erbjuda kvalitet i ordets vidaste bemärkelse. Därför betyder medarbetarnas attityd och motivation lika mycket som våra maskiner och processer. Vi tror att kombinationen av effektiv teknik och engagerade människor är oslagbar.

På våra fabriker arbetar vi aktivt med det som påverkar vår kvalitet. Stora insatser görs för att utforma arbetsrutiner och ansvarsfördelning så att varje medarbetare i organisationen känner sig delaktig. Anställda på alla nivåer inom företaget uppmuntras att inte bara utföra ett gott arbete utan också aktivt söka efter, föreslå och genomföra förbättringar. Kunskap om företagets kvalitetssträvanden är också ett viktigt inslag i varje enskild medarbetares utbildning och utveckling.

Internationella standarder

Att säga att man arbetar för kvalitet är enklare än att varje gång leverera den kvalitet kunden önskar. För att ge våra kunder förtroende för vår förmåga att verkligen hålla den kvalitet vi eftersträvar, har alla tre tillverkningsenheterna genomgått certifiering i enlighet med kvalitetsnormerna i ISO 9001.

Certifieringen bekräftar att det program för kvalitetssäkring vi använder överensstämmer med de normer som fastställts av det internationella standardiseringsorganet ISO. Vår förmåga att genomföra och arbeta i enlighet med detta program granskas regelbundet av opartiska kvalitetsrevisorer.

En kvalitetsparameter som analyseras regelbundet på färdig kartong är lukt och smak. Analyserna görs vid Laboratoriet för sensorisk och kemisk analys, som är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025.

Vi anser att vårt sätt att betrakta kvalitet som ett helhetsbegrepp bidrar till att bygga upp långsiktiga affärsförbindelser med såväl leverantörer som kunder och användare. Våra kunder är välkomna att genomföra egna kvalitetsrevisioner av Iggesund Paperboard som leverantör.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019