Ett långsiktigt perspektiv

 

 

Hållbar utveckling

Iggesund Paperboard följer Holmen-koncernens miljöpolicy:

”Det ligger i Holmens intresse att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling såväl ekonomiskt, socialt som miljö- och energimässigt. Policyn innehåller de övergripande principerna för hur arbetet ska bedrivas i koncernen avseende miljödelen av hållbarhetsbegreppet. Policyn utgör ett stöd och åtagande för alla anställda inom företaget.

Miljöarbete

Holmen ska efterleva tillämplig lagstiftning och andra regler fastställda av myndigheter.

Holmens verksamhet baseras på den naturliga, förnyelsebara och klimatneutrala råvaran vedfiber. Produkterna kan återvinnas både som material och energi.

Klimatfrågan kommer att påverka i princip all samhällsutveckling för en lång tid framöver. Holmen ska arbeta för att användningen av råvaror och energi blir så effektiv som möjlig. Effektiv energiproduktion ska eftersträvas liksom ökad produktion av förnyelsebar energi i form av vatten-, vind- och bioenergi.

Arbetet med miljö- och energifrågor bedrivs utifrån målstyrda ledningssystem med målet att uppnå ständiga förbättringar. Arbetet ska bedrivas förebyggande och präglas av en helhetssyn där skog, processer och produkter ingår i ett naturligt kretslopp. Insatserna bestäms av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljö- och energimässigt motiverat.

Vid störningar ska miljö prioriteras framför produktion. Vid såväl pågående som avslutade verksamheter ska miljöpåverkan vara acceptabel för människor och miljön.

Skogsbruket ska skötas med sikte på hög och uthållig produktion av industrivirke och biobränsle under iakttagande av största möjliga miljöhänsyn. Skogarna ska brukas så att naturligt förekommande växter och djur långsiktigt kan fortleva i skogslandskapet. Inköp av vedråvara skall följa koncernens riktlinjer för virkesköp.

In connection with its product development and investment activities Holmen shall take advantage of opportunities to combine efficient production with concern for the environment and energy use. Holmen shall contribute to positive developments in energy and the environment through its own activities and by participating in joint projects.

Utveckling

Vid produktutveckling och investeringar ska möjligheterna att kombinera effektiv produktion med miljö- och energihänsyn tas tillvara. Holmen ska bidra till en positiv utveckling på miljö- och energiområdet genom eget arbete och genom att delta i samarbetsprojekt.

Ansvar och utbildning

Koncernens styrelse och VD samt cheferna för affärsområdena har det övergripande ansvaret för miljö- och energifrågor. Medarbetarnas kompetens ska utvecklas kontinuerligt så att man i det dagliga arbetet kan ta ett personligt ansvar för miljövård och energihushållning.

Krav på leverantörer

Holmen ska ställa krav på att leverantörer, entreprenörer och transportörer av varor och tjänster beaktar miljö- och energiaspekter i sina verksamheter.

Uppföljning och kommunikation

Miljö- och energiarbetet följs upp och redovisas för att säkerställa att koncernens miljöpolicy efterlevs. En öppen dialog och samverkan med olika intressentgrupper eftersträvas.
 

Internationella standarder

Workington-fabriken, Iggesunds Bruk och förädlingsverksamheten i Strömsbruk är certifierade enligt ISO 14001 och FSC. Iggesunds Bruk med förädlingsverksamhet är även certifierade i enlighet med PEFC. Analysservice cellulosa och miljö är ett ackrediterat laboratorium enligt ISO/IEC 17025 för analyser av utsläppsvatten.

 

Helhetssynen

Det är viktigt att ha en helhetssyn både när man bedömer fördelarna med förpackningsmaterial och grafiskt material samt vilken inverkan tillverkningen av dem kan ha på miljön. Det är främst fyra faktorer man bör ta med i bedömningen: råvaror och energiformer som används, tillverkningsprocess, produkt och funktion samt slutligen återvinning eller avfallshantering.

Det är både meningslöst och missvisande att angripa en enda del av kretsloppet och samtidigt blunda för övriga faktorer som påverkar helheten.

De faktiska behoven

Som ett av de mest beprövade materialen för informationsförmedling och förpackning har kartong fyllt människans behov under lång tid.

I våra dagar är diskussionen om förpackningar i allmänhet inriktad på frågan om förpackningar överhuvud taget fyller någon funktion. Frågan ställs ofta mycket rättframt: Är förpackningar nödvändiga?

I själva verket har effektiva förpackningar bidragit till att revolutionera massdistributionen av produkter i de industriellt utvecklade samhällena. Effektiva förpackningar minskar i många fall spill och förluster genom att skydda och bevara produkterna på vägen från tillverkaren till detaljisten och vidare till konsumenten.

Förpackningar fyller uttalade behov. Konsumenten har ett behov av att kunna välja ur ett brett sortiment av lätt tillgängliga, väl presenterade och väl förpackade produkter. Tillverkaren och detaljisten har ett behov av att ge säljande information och kunna locka till köp.

Råvarorna

I beskrivningen av vår tillverkningsprocess har vi visat att de fibrer vi använder i våra produkter är en förnybar resurs. De välskötta skogar som förser oss med ved återplanteras efter avverkning. Frisk växande skog absorberar koldioxid, binder kol och producerar syre.

Energi

Den kemiska massaprocessen är mycket energieffektiv. Som vi tidigare nämnt, är återvinningen av processkemikalier mycket hög. Det faktum att kartongen är mycket stark i förhållande till sin vikt, gör den till ett gott alternativ ur alla aspekter. Ett investeringsprogram på energiplanet som startades upp 2007 kommer att göra Iggesund självförsörjande inom elektricitet och på sikt helt oberoende av fossila bränslen.


Återvinningen av kemikalier och förbränningen av utlöst lignin i sodapannan: Kemikalierna återvinns till mer än 99 %. Den ånga som bildas används i processen och för att producera elenergi. Klicka på bilden för att förstora.

Tillverkningsprocessen

All mänsklig aktivitet påverkar miljön. I det moderna samhället regleras och kontrolleras därför det mesta genom lagar och förordningar – från småstugors utseende och placering i landskapet till skötseln av industriella processer. På Iggesund Paperboard strävar vi efter att klara gällande miljöbestämmelser med god marginal.

Vi arbetar vidare med att utveckla en renare teknik, som omfattar både förbättrad fiberåtervinning och system för rening av utsläpp samt minskning av fast avfall.

Kombinationsmaterial

För att få önskade barriärfunktioner kombineras kartong med andra material, t ex plast. Förmågan att hålla produkten färsk under längre tid i butikshyllan, och att i vissa fall även kunna användas vid tillagningen, gör denna produkt resurssnål. Dessutom finns nu fungerande teknik för att skilja plasten från kartongen. Tekniken förenklar återvinningen av förpackningen.

Avfallshanteringen

Problemet med växande avfallsmängder, och hur man ska bli av med dem, har blivit en av de viktigaste miljöfrågorna.

Olika system för återvinning har formulerats som en lösning på avfallsproblemet. Papper och kartong är en del av det naturliga kretsloppet. Det innebär att använt papper och kartong kan utnyttjas som en förnybar råvara eller energikälla. För att minimera den mängd avfall som går till deponi bör det mest ekonomiska och miljömässiga alternativet för material- eller energiåtervinning väljas. Eftersom energiåtervinning av använt papper och kartong ingår i kretsloppet ökar inte koldioxidutsläppet till atmosfären. Om dessa båda alternativ inte räcker kan använda förpackningar komposteras eftersom de är biologiskt nedbrytbara. Det innebär att kartong aldrig är något miljöhot på lång sikt, även om man väljer det sämsta alternativet för kvittblivning, deponin.

Detta är några av de bedömningar man måste göra när man ser kartongens miljöpåverkan från helhetssynpunkt. Mer detaljerad teknisk information i dessa frågor finns i materialet ”Holmen och omvärlden”, www.holmen.com.

När det gäller vår egen tillverkning och den avfallsmängd den ger upphov till, har Iggesund helt upphört med deponi av fast avfall. På Iggesunds Bruk har mängden fast avfall som deponeras minskats genom ett systematiskt arbete för att finna alternativa användningar av restprodukter. Från fabriken i Workington förs heller inget avfall till deponi.


Kartong är en förnybar energikälla. Klicka på bilden för att förstora.

 

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019