Hundraårigt miljöfacit

Den 6 december är det exakt 100 år sedan den första massan producerades vid Iggesunds Bruk. Under det århundrade som gått är det mycket som förändrats.

Processer som kontrollerades med handpåläggning och känsla styrs idag av hundratals datoriserade kontrollslingor. Produktiviteten har ökat samtidigt som allt färre anställda gör mer. Stora förändringar stödda av allt mer avancerad teknik. Utvecklingen på miljöområdet är särskilt spännande där Iggesund gått från en påtagligt negativ lokal miljöpåverkan till att nära nog inte märkas alls.

Det brunfärgade vattnet och de döda havsbottnarna är borta. I år kan vi göra ett unikt hållbarhetsbokslut som sträcker sig över 100 år. Iggesunds Bruk startade sin första massafabrik 1916 som 1963 utvecklades till ett integrerat massa- och kartongbruk.

"Jag är stolt över att få förmånen att arbeta i ett företag där miljöarbetet präglas av både långsiktighet och ansvarsfullhet. Idag är vår miljöpåverkan nästan försumbar jämfört med situationen för drygt femtio år sedan, säger Anna Mårtensson, miljöchef vid Iggesunds Bruk.

”Från 1960-talet och framåt har vår lokala miljöpåverkan stadigt minskat trots att produktionen ökat. Iggesund har all anledning att känna stolthet för den utvecklingen”, säger Anna Mårtensson, miljöchef vid Iggesunds Bruk.

När Iggesund byggde sin första massafabrik 1915 fanns ingen miljölagstiftning och företagen var i stort sett fria att släppa ut fiberrester och kemikalier till vatten och luft. Under det första halvseklet ledde det till en påtagligt negativ lokal miljöpåverkan. Först 1963 kom de första utsläppsbegränsningarna, symboliskt nog samma år som biologen Rachel Carsons uppmärksammade bok om bekämpningsmedlens påverkan på naturen, "Tyst vår", publicerades och blev den väckarklocka som lade grunden till dagens miljörörelse.

"I mitten av 60-talet hade kombinerade utsläpp av processkemikalier och cellulosafibrer ödelagt havsbottnarna kring bruket. Vattnet luktade illa och fick en brunaktig färg. Känsliga arter i toppen av det marina ekosystemets näringskedjors försvann från brukets närhet", fortsätter Anna.

Sedan 1960-talet har den lokala miljöpåverkan stadigt förbättrats pådrivet av både ekonomi och miljökrav. Dagens processer hushåller bättre med råvaran vilket ger ett bättre resursutnyttjande, och mindre utsläpp av organiskt material. Kemikalieutsläpp på 1950-talets nivåer är idag en otänkbarhet, istället återvinns processkemikalierna till mer än 99 procent.  Iggesunds process för vattenrening har byggts upp i tre steg sedan 1970-talet – mekanisk, biologisk och slutligen en kemisk rening snarlik den som används för dricksvatten.

"Den lösning som vi har vid Iggesunds Bruk betraktas av experter som bästa tillgängliga teknik. Framför allt har den radikalt minskat utsläpp av kväve och fosfor vilket är särskilt viktigt eftersom vårt vatten går ut till den övergödningshotade Östersjön", fortsätter Anna Mårtensson.

Utsläppen till luft har utvecklats i samma riktning – nivåerna av försurande svavel eller gödande kväve är nere på nivåer där deras lokala miljöpåverkan är svår att dokumentera.

"Du kan fiska ätbar matfisk i de vatten som omger bruket. Man kan inte med kemisk analys skilja den från fiskar som fångas i referensområden utan närhet till industri. Glädjande nog ser vi hur arter som havsörn och säl, som varit borta från närområdet, kommit tillbaka", berättar Anna Mårtensson vidare.

Ett exempel på hur det systematiska miljöarbetet har utvecklats över tid är svavelutsläppen. 1988 släppte Iggesunds Bruk ut 1,98 kg svavel per producerat ton massa. Dagens utsläpp motsvarar drygt sex procent av detta, 0,13 kg per ton. Motsvarande värden för den totala mängden svavel som släpps ut per år har minskat från 540 ton per år till omkring 44 ton. Det innebär en reduktion av de totala svavelutsläppen med 92 procent, trots att produktionen ökat med 25 procent under samma period.

Iggesund Paperboard har dessutom under de senaste fem åren investerat 3,4 miljarder för att göra sina anläggningar i Sverige och England så gott som fossilfria genom att gå över till att driva bruken i Iggesund och Workington med bioenergi.

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019