Vilken effekt har valet av trädslag och plantstorlek 10 år efter plantering, 30hp

Holmen Skog,
Holmen Skog sköter koncernens skogar som omfattar en miljon hektar. Vi köper virke och utför avverknings- och skogsvårdsuppdrag. Vi finns i nästan hela Sverige. Your future challenge Små plantor är billiga att producera och plantera, men de är också känsligare vid hantering och drabbas lättare av stress vid utplanteringen än större plantor. Men det är inte bara plantstorleken som har betydelse för föryngringsresultatet. Hyggets geografiska läge och förutsättningar som klimat, bördighet och risk för olika skadegörare spelar en stor roll. Dessutom skiljer sig våra vanligaste trädslag tall och gran åt både i sitt tillväxtmönster och när det gäller risken att drabbas av skador. Kombinationen plantstorlek, hyggesegenskaper och trädslag kan därför vara av stor betydelse för den framtida skogen.

För att få svar på ovanstående frågor lade Holmen Skog i samarbete med Skogforsk ut en försöksserie med start 2008. Plantorna mättes under fem år efter planteringen och resultaten visade att större plantor av både tall och gran hade en högre överlevnad än mindre. Tallen växte snabbare än granen, men trots en högre tillväxt hade tallen mer skador än granen. De främsta skadeorsakerna var viltbete och olika svampangrepp, vilka skulle kunna ge produktionsförluster i framtiden.

Det har nu gått 10 år sedan de första försöksytorna planterades, och vi skulle därför vilja mäta in försöken igen för att se hur tallen och granen tillväxtmässigt står sig gentemot varandra, för att få ett grepp om skadebilden och för att se om det fortfarande går att urskilja några skillnader mellan de olika planttyper som planterades.

Syftet med arbetet är att utvärdera skillnader i överlevnad och höjdtillväxt mellan tall och gran av olika initial plantstorlek 10 år efter plantering. Hypoteserna är att de skillnader i plantstorlek som uppmättes vid senaste mätningen för fem år sedan kvarstår och att tallen på grund av en ökad mängd skador har tappat något i tillväxt.

Examensarbetet går ut på att under våren och sommaren 2019 mäta in de fältförsök som etablerades på Holmens marker i Norrland, från Hudiksvall i söder till Norsjö i norr. Tillväxt och skador ska registreras och analyseras utifrån studiens syften. I första hand ska de ytor som planterades 2008 mätas in, men beroende på utfallet kan arbetet även kompletteras med de ytor som planterades 2009 och 2010.

Vi önskar att arbetet resulterar i ett bättre beslutsunderlag för ståndortsanpassat val av trädslag och plantstorlek.
To succeed in this role Vi söker dig som läser en pågående skoglig utbildning på högskolenivå. Our offer Inom Holmen Skog är vår vision att utveckla skogens alla värden och odla råvaror för ett hållbart samhälle. Med andra ord - vi odlar framtiden. Send your application before: 2019-02-03
Contacts
Sara Mähler, HR-specialist
073-810 94 64 sara.mahler@holmen.com
Olov Norgren, Skogsskötselchef
070-326 45 43 olov.norgren@holmen.com

Apply today! Bifoga CV och personligt brev i din ansökan.


I skogen växer framtiden
Holmen är en av Sveriges största skogsägare och den växande skogen är grunden för vår verksamhet. Vi är en del av skogens kretslopp från planta till planka, där vi förädlar råvaran till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Holmen producerar även förnybar energi från vatten- och vindkraft. Med hållbarhetstänk i alla led är Holmen med och skapar en bättre framtid.

 

Holmen Skog ansvarar för virkesförsörjningen till Holmen-koncernens svenska anläggningar, bedriver handel med virke och förvaltar Holmens egen skog på en miljon hektar produktiv skogsmark. Den årliga anskaffningen av virke är cirka 11 miljoner kubikmeter, varav anläggningarna i Sverige förbrukar cirka 4,1 miljoner kubikmeter. Holmens självförsörjningsgrad av virke är i Sverige omkring 60 %. Holmen Skog omsatte 5 535 Mkr under 2017 och antalet anställda var 363. Holmen Skog med huvudkontor i Örnsköldsvik är ett affärsområde i Holmen-koncernen. 
 


Fields marked with * are required.


 

Gender *


Enter your most relevant jobs for this application
Your title Employer from (YYMM) to (YYMM)


  max 4mb
  max 4mb
Valid file extensions: .doc .docx .pdf .ppt .xls .jpg .wmf .gif .rtf .bmp .png .txt .html .htm
Handling of your application

Read about how we process your personal data.

 

Send your application

When you have filled in and contributed your application you will get a confirmation to the email address you have stated. Your information will only be visible to staff with recruitment responsibilities.

 

If you have questions, please contact rekrytering.info@holmen.com.

Thank you for your application!

 

Your application has been registered. You will shortly receive a conformation to the email address you have stated.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Personal data
  • Cookies
  • MyPages
  • Print

© Iggesund 2019