Ståndortsindex, 30hp

Holmen Skog,
Sektion skoglig planering är en del av stab skogsbruk. Sektionen ansvarar för utveckling, stöd och uppföljning av den skogliga planeringsprocessen, med allt från fjärranalys och traktplanering till avverkningsberäkning som vår expertis. Den skogliga planeringsprocessen står inför möjligheter att moderniseras. Sektionens ansvar är att tillvarata nya tekniker och metoder så att Holmen kan ligga i utvecklingens framkant!

Exempel på ny teknik som vi vill tillgodogöra oss är den som möjliggör storskaliga skattningar av skogens tillväxt. Vi frågar oss hur ståndortsindex i Holmens beståndsregister skiljer sig från ståndortsindex som skattas med hjälp av fjärranalys och om det finns möjligheter att förbättra registrets uppgifter om ståndortsindex med hjälp av fjärranalys och/eller skördardata? Och vilka konsekvenser skulle ett justerat ståndortsindex medföra?
Your future challenge Information från fjärranalys har blivit en viktig del i planeringsarbetet, inte minst i arbetet med gallring. De som arbetar med planering av gallring anser idag att den laserdatabaserade produkten gallringsindex är en förutsättning för att kunna utföra planeringsarbetet. Gallringsindex är ett verktyg som kombinerar skoglig information från olika datakällor och bedömer ett gallringsbehov. För att denna bedömning ska bli så tillförlitligt som möjligt så är det viktigt att rätt gallringsmall används, och detta förutsätter en korrekt skattning av ståndortsindex. Korrekta uppgifter om hur skogen växer är också en viktig parameter för att prognosticera när det är lämpligt att skörda och vilket utfall en sådan åtgärd ger.

Fjärranalysinformation i form av t.ex. höjder från laserdata kan användas för att skatta ståndortsindex. Även data som samlas in med hjälp av avverkningsmaskiner i skörd och gallring kan användas i samma syften. Holmen vill veta hur en SI-skattning med hjälp av fjärranalysdata och/eller skördardata förhåller sig till vårt registers befintliga skattningar.

Vi vill att ett examensarbete ska resultera i följande:

- Ett raster med skattade ståndortsindex som täcker Holmens innehav

- En medelvärdesberäkning av SI på beståndsnivå

- En jämförelse mellan beräknat SI och beståndsregistrets SI
To succeed in this role Vi söker dig som läser en pågående skoglig utbildning på högskolenivå. Our offer Inom Holmen Skog är vår vision att utveckla skogens alla värden och odla råvaror för ett hållbart samhälle. Med andra ord - vi odlar framtiden. Send your application before: 2018-02-04
Contacts
Sara Mähler, HR-specialist
073-810 94 64 sara.mahler@holmenskog.com
Per Östman, Verksamhetsutvecklare fjärranalys och skoglig data
070-254 20 56 per.ostman@holmenskog.com

Apply today! Bifoga CV och personligt brev i din ansökan.


Holmen Skog ansvarar för virkesförsörjningen till Holmen-koncernens svenska anläggningar, bedriver handel med virke och förvaltar Holmens egen skog på en miljon hektar produktiv skogsmark. Den årliga anskaffningen av virke är cirka 11 miljoner kubikmeter, varav anläggningarna i Sverige förbrukar cirka 4,1 miljoner kubikmeter. Holmens självförsörjningsgrad av virke är i Sverige omkring 60 %. Holmen Skog omsatte 5 302 under 2016 och antalet anställda var 364. Holmen Skog med huvudkontor i Örnsköldsvik är ett affärsområde i Holmen-koncernen.

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling. Holmens två aktieserier är noterade på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap.

 


Fields marked with * are required.


 

Gender *


Enter your most relevant jobs for this application
Your title Employer from (YYMM) to (YYMM)


  max 4mb
  max 4mb
Valid file extensions: .doc .docx .pdf .ppt .xls .jpg .wmf .gif .rtf .bmp .png .txt .html .htm
Privacy notice

When you have filled in and contributed your application you will get a confirmation to the email address you have stated. Your information will only be visible to staff with recruitment responsibilities.

 

If you have questions, please contact rekrytering.info@holmen.com.

Thank you for your application!

 

Your application has been registered. You will shortly receive a conformation to the email address you have stated.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Print

© Iggesund 2018